Аналіз можливостей застосування графічних органайзерів у викладанні іноземної мови

ANALYSIS OF POSSIBILITIES OF GRAPHIC ORGANIZERS APPLICATION IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING

Сторінки 44-47, Випуск 23, 2022 рік

DOI: https://doi.org/10.31891/2415-7929-2022-23-9

Автори:
ЦИМБАЛ С. В.
https://orcid.org/0000-0003-0652-369X
Національний університет біоресурсів і природокористування України
СКРИПНИК Н. С.
https://orcid.org/0000-0002-8208-3019
Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Svitlana TSYMBAL
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
Nataliya SKRYPNYK
Kharkiv Automobile and Highway Institute

Анотація мовою оригіналу

У статті висвітлено методичний потенціал використання графічних органайзерів як сучасної технології візуалізації для презентація та структурування інформації у навчальному процесі з іноземної мови у закладах вищої освіти. Проаналізовано підходи вітчизняних та закордонних освітян до застосування таких органайзерів у процесі викладання навчальних дисциплін взагалі та щодо певних аспектів викладання іноземних мов зокрема. Метою статті є узагальнення досвіду використання графічних органайзерів та аналіз можливостей їх застосування у навчанні іноземної мови у закладах вищої освіти. Виявлено й узагальнено можливості використання графічних органайзерів у навчальному процесі з іноземної мови. До них належать: легкість створення, редагування та перевірки; можливість використання багаторазово; для індивідуальної, парної та групової роботи; використання у будь-якому форматі навчання; використання у різних аспектах викладання; для студентів будь-якого рівня володіння мовою; усунення мовного бар’єру; застосування дослідницького підходу у навчанні і розвитку мислення; можливість цілісно розглянути тему заняття; можливість перетворити великий обсяг інформації на структуроване, легке для сприйняття графічне зображення. Наведено найпоширеніші форми для використання у викладанні іноземної мови (ієрархічні, циклічні, послідовні, концептуальні, порівняння і зіставлення, органайзери даних) та їх приклади. Розглянуто етапи впровадження графічних органайзерів у навчальний процес з іноземної мови. Зазначено форми представлення графічних органайзерів та ресурси для їх створення. Виявлено великий потенціал використання графічних органайзерів в навчальному процесі з іноземної мови та необхідність подальших досліджень щодо застосування їх певних типів у різних аспектах викладання іноземної мови у вищих навчальних закладах.
Ключові слова: графічні органайзери, візуалізація, викладання іноземної мови.

Розширена анотація англійською мовою

The article highlights the methodological potential of using graphic organizers as a modern visualization technology for the presentation and structuring of information in the educational process of a foreign language in higher education institutions. The approaches of domestic and foreign educators to the use of such organizers in the process of teaching disciplines in general and on certain aspects of teaching foreign languages in particular are analyzed. The purpose of the article is to summarize the experience of using graphic organizers and analyze the possibilities of their use in foreign language teaching in higher education institutions. Possibilities of using graphic organizers in the educational process in a foreign language are identified and generalized. These include: ease of creation, editing and verification; reusability; for individual, pair and group work; use in any learning format; use in various aspects of teaching; for students of any level of language proficiency; removing the language barrier; application of research approach in teaching and development of thinking; opportunity to consider the whole topic of the lesson; the ability to turn a large amount of information into a structured, easy-to-understand graphic image. The most common forms for use in foreign language teaching (hierarchical, cyclical, consistent, conceptual, comparisons, data organizers) and their examples are given. The stages of introduction of graphic organizers in the educational process in a foreign language are considered. The forms of presentation of graphic organizers and resources for their creation are indicated. The great potential for the use of graphic organizers in the educational process of a foreign language and the need for further research on the application of certain types in various aspects of teaching a foreign language in higher education.
Keywords: graphic organizers, visualization, foreign language teaching.

Література

 1. Ciascai L. Using Graphic Organizers in Intercultural Education. Acta Didactica Napocensia. 2009. 2 (1). Р. 9–18.
 2. İlter İ. The Power of Graphic Organizers: Effects on Students’ Word-Learning and Achievement Emotions in Social Studies. Australian Journal of Teacher Education. 2016, 41(1). http://dx.doi.org/10.14221/ajte.2016v41n1.3
 3. Qi W.; Jiang Y. Use of a Graphic Organiser as a Pedagogical Instrument for the Sustainable Development of EFL Learners’ English Reading Comprehension. Sustainability. 2021, 13, 13748. https:// doi.org/10.3390/su132413748
 4. Saindra R. M., Mutiarani. Using Graphic Organizer to Improve Students’ Speaking skill. English Language in Focus (ELIF). 2018, 1(1), 55-64.
 5. Styati E. W., Irawati, L. The Effect of Graphic Organizers on ELT Students’ Writing Quality. Indonesian Journal of EFL and Linguistics. 2020, 5(2). 279-293.
 6. Tacaiochta S., Leibheal D. Graphic Organisers in Teaching and Learning. Costello Print, Navan. 2008. 64 p.
 7. Березнева I. Деякі аспекти використання методу візуалізації під час викладання іноземної мови в військовому ВНЗ. Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 35, том 1, 2021. С. 203-208.
 8. Кларк Дж. Г. Использование визуальных организаторов для фокусирования на мышлении / пер. с англ. Е.Н. Волков. 2009. URL: http:// evolkov.net/mapping/index.html.
 9. Кондрашова Г. А. Графические органайзеры в обучении иностранному языку. Современные технологии в образовании: материалы международной научно-практической конференции (26-27 ноября 2015 г.). Минск, БНТУ, 2015. Ч. 1. С.143-146.
 10. Сахневич I. Використання графiчних органайзерiв як медiаiнформацiйних засобiв на практичних заняттях з англійської мови в закладах вищої технічної освіти. Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип. 27, том 4, 2020. С. 205-211.
 11. Смелікова В. Б. Використання візуальних органайзерів на заняттях із морської англійської мови. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2020 р., № 68, Т. 2. С. 181-186.
 12. Соловйова Н.Д., Ігнатюк Н.А. Розвиток універсальних умінь у процесі читання іншомовних текстів. Педагогіка вищої та середньої школи. 2015. Вип. 44. C. 260–269.

References

 1. Ciascai L. (2009). Using Graphic Organizers in Intercultural Education. Acta Didactica Napocensia. 2009. 2 (1). Р. 9–18.
 2. İlter, İ. (2016). The Power of Graphic Organizers: Effects on Students’ Word-Learning and Achievement Emotions in Social Studies. Australian Journal of Teacher Education, 41(1). http://dx.doi.org/10.14221/ajte.2016v41n1.3
 3. Qi, W.; Jiang, Y. (2021). Use of a Graphic Organiser as a Pedagogical Instrument for the Sustainable Development of EFL Learners’ English Reading Comprehension. Sustainability 2021, 13, 13748. https:// doi.org/10.3390/su132413748
 4. Saindra, R. M., & Mutiarani. (2018). Using Graphic Organizer to Improve Students’ Speaking skill. English Language in Focus (ELIF), 1(1), 55-64.
 5. Styati, E. W. & Irawati, L. (2020). The Effect of Graphic Organizers on ELT Students’ Writing Quality. Indonesian Journal of EFL and Linguistics, 5(2). 279-293.
 6. Tacaiochta S., Leibheal D. Graphic Organisers in Teaching and Learning. Costello Print, Navan. 2008. 64 p.
 7. Berezneva I. (2021). Deiaki aspekty vykorystannia metodu vizualizatsii pid chas vykladannia inozemnoi movy v viiskovomu VNZ [Some aspects of using visualization method during teaching a foreign language in a military higher education institution]. Aktualni pytannia humanitarnykh nauk. Vol. 35, part 1, 203-208. [in Ukrainian]
 8. Clarke, J. H. (2009). Using visual organizers to focus on thinking / transl. From English by Ye. N Volkov. URL: http:// evolkov.net/mapping/index.html. [in Russian]
 9. Kondrashova, G. A. (2015). Graficheskie organajzery v obuchenii inostrannomu yazyku [Graphic organizers in teaching a foreign language]. Sovremennye tehnologii v obrazovanii: materialy mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii (26-27 noyabrya 2015 g.). Minsk, BNTU. Vol. 1, 143-146. [in Russian]
 10. Sakhnevych, I. (2020). Vykorystannia hrafichnykh orhanaizeriv yak mediainformatsiinykh zasobiv na praktychnykh zaniattiakh z anhliiskoi movy v zakladakh vyshchoi tekhnichnoi osvity [Use of graphical organizers as media informational means during practical classes in English at high technical schools]. Aktualni pytannia humanitarnykh nauk. Vol. 27, part 4, 205-211. [in Ukrainian]
 11. Smelikova, V. (2020). Vykorystannia vizualnykh orhanaizeriv na zaniattiakh iz morskoi anhliiskoi movy. [Using visual organizers at the maritime English lessons]. Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh. Vol. 68, part 2, 181-186. [in Ukrainian]
 12. Soloviova, N.D., Ihnatiuk, N.A. (2015). Rozvytok universalnykh umin u protsesi chytannia inshomovnykh tekstiv. [Development of universal skills in the process of reading foreign texts]. Pedahohika vyshchoi ta serednoi shkoly. Vol. 44, 260–269. [in Ukrainian]