Особливості викладання іноземної мови професійного спрямування для студентів немовних спеціальностей

PECULIARITIES OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE OF PROFESSIONAL ORIENTATION FOR STUDENTS OF NON-LANGUAGE SPECIALTIES

Сторінки 38-43, Випуск 23, 2022 рік

DOI: https://doi.org/10.31891/2415-7929-2022-23-8

Автори:
КОСТИК Є. В.
Університет Григорія Сковороди в Переяславі
СІЛЮТІНА І. О.
Національний транспортний університет

Yevheniia KOSTYK
Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav
Iryna SILIUTINA
National Transport University

Анотація мовою оригіналу

В статті розглянуто особливості викладання іноземної мови професійного спрямування для студентів немовних спеціальностей. Визначено, що для покращення якості вітчизняної освіти одним з провідних завдань професійної підготовки студентів є формування конкурентоспроможного фахівця, зокрема, формування його іноземної комунікативної компетентності. Розглянуто процес вивчення іноземної мови студентів немовних спеціальностей. Зазначено, що він має специфічні риси та характеристики, а саме: певну лексичну базу, професійну термінологію, ведення ділового листування, підбір комунікативних завдань, текстів для читання та завдань з аудіювання, виходячи з професійної діяльності студентів. Доведено, що ефективність навчання іноземної мови може бути досягнута при умові включення студентів в процес активної самостійної та творчої навчальної діяльності. Студенти повинні отримати можливість взаємодіяти відповідно до своїх внутрішніх цілей та потреб, зберігати свою індивідуальність, приймати відповідальні рішення. Важливо також надавати їм великий вибір різних видів діяльності, серед яких вони можуть обрати найбільш близький до їх здібностей та завдатків. Визначено, що найбільш продуктивними та актуальними методами викладання іноземної мови професійного спрямування для студентів немовних спеціальностей є в більшому ступені комунікативна та проблемна методики. Доведено, що необхідно використовувати ті форми та прийоми навчання іноземної мови, які найбільш активізують комунікативну та пізнавальну діяльність.
Ключові слова: іноземна мова за професійним спрямуванням, комунікативна компетентність, методи навчання, студенти немовних спеціальностей.

Розширена анотація англійською мовою

The article considers the peculiarities of teaching a foreign language for professionals in non-language specialties. It is determined that in order to improve the quality of domestic education, one of the leading tasks of professional training of students is the formation of a competitive specialist, in particular, the formation of his foreign communicative competence. The process of learning a foreign language for students of non-language specialties is considered. It is noted that it has specific features and characteristics, namely: a certain lexical base, professional terminology, business correspondence, selection of communicative tasks, reading texts and listening tasks, based on the professional activities of students. It is proved that the effectiveness of foreign language teaching can be achieved if students are included in the process of active independent and creative learning activities. Students must be able to interact in accordance with their internal goals and needs, maintain their individuality, make responsible decisions. It is also important to give them a wide choice of different activities, from which they can choose the one closest to their abilities and talents. It is determined that the most productive and relevant methods of teaching a foreign language for professionals in non-language specialties are more communicative and problematic methods. It is proved that it is necessary to use those forms and methods of teaching a foreign language that most enhance communicative and cognitive activities.
Key words: foreign language for professional purposes, communicative competence, teaching methods, students of non-language specialties.

Література

  1. Барабанова Г. В. Методика навчання професійно-орієнтованого читання в немовному ВНЗ. К.: ІНКОС, 2005. 101 с.
  2. Коваль Л. М. Формування у студентів немовних вищих навчальних закладів англомовної професійно орієнтованої мовної компетенції. Науковий вісник НЛТУ України. 2010. Вип. 20. 4. С. 318–321.
  3. Крат О. І. Компоненти системи навчання іноземної мови професійного спрямування через зміст професійної діяльності. Вісник Дніпропетровського університету ім. А. Нобеля. 2011. № 2 (2). С. 48–56.
  4. Шевченко С. П. Застосування інтерактивних методів у процесі викладання курсу професійної англійської мови. Молодий вчений. 2020. №4. С. 481–483.

References

  1. Barabanova, G. V. (2005), Metodika navchannya profesіjno-orієntovanogo chitannya v nemovnomu VNZ [Methodology for the development of professionally oriented reading in non-language in university], INKOS, Kyiv, Ukraine
  2. Koval, L. M. (2010), “Formation of English-speaking professionally oriented language competence in students of non-language higher educational institutions”, Naukovij vіsnik NLTU Ukrayiny, vol. 20.4, pp. 318–321.
  3. Krat, O. І. (2011), “Components of the system of teaching a foreign language for professional purposes through the content of professional activity”, Vіsnik Dnіpropetrovskogo unіversitetu іm. A. Nobelya, vol. 2(2). S. 48–56.
  4. Shevchenko, S. P. (2020), “Application of interactive methods in the process of teaching a course of professional English”, Molodij vchenij, vol. 4, pp.481–483.