Сучасні методики підготовки майбутніх філологів-перекладачів: досвід ЗВО

MODERN METHODS OF PREPARATION OF FUTURE PHILOLOGISTS-TRANSLATORS: EXPERIENCE OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Сторінки 28-33, Випуск 23, 2022 рік

DOI: https://doi.org/10.31891/2415-7929-2022-23-6

Автори:
ПЕТРОВА Т. М.
https://orcid.org/0000-0003-2607-2152
БАРБАНЮК О. О.
https://orcid.org/0000-0002-0448-065X
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Tetyana PETROVA, Olesya BARBANIUK
Kamianets-Podilskyi Ivan Ohiienko National University

Анотація мовою оригіналу

В статті розглянуто досвід закладів вищої освіти з питань сучасних методик підготовки майбутніх філологів-перекладачів. В умовах інтеграції України до європейського та світового співтовариства особливого значення набуває діяльність філолога-перекладача, зорієнтована на зміцнення економічних, соціальних, культурних та наукових зв’язків між країнами, етносами, професійними об’єднаннями й окремими особистостями. Визначено, що переклад це комунікативне посередництво між людьми, які користуються різними знаковими системами. З огляду на важливість його ролі в сучасному полікультурному середовищі актуалізується проблема підготовки кваліфікованих філологів-перекладачів у системі вищої освіти. Доведено, що останнім часом підвищуються вимоги до рівня підготовки філолога-перекладача, його професійних компетенцій та особистісних якостей, тим самим орієнтуючи викладачів закладів вищої освіти на застосування інноваційних підходів до організації навчального процесу. Обґрунтована роль методів інтерактивного навчання в процесі підготовки майбутніх філологів-перекладачів. Визначено, що у вітчизняних закладах вищої освіти використовуються наступні види інтерактивного навчання: метод кейсів, навчальні конференції, перекладацькі квести, моделювання реальних перекладацьких ситуацій, метод проєктів, ігрові технології, конкурси усного перекладу. Доведено, що ключовим завданням вищої освіти є формування професійних компетенцій майбутніх філологів-перекладачів, що включають в себе особистісні характеристики, які забезпечують ефективне виконання професійних функцій.
Ключові слова: підготовка філологів-перекладачів, заклад вищої освіти, інтерактивні методи навчання, компетентність.

Розширена анотація англійською мовою

The article considers the experience of higher education institutions on modern methods of training future philologists-translators. In the context of Ukraine’s integration into the European and world community, the activity of a philologist-translator, focused on strengthening economic, social, cultural and scientific ties between countries, ethnic groups, professional associations and individuals, becomes especially important. It is determined that translation is a communicative mediation between people who use different sign systems. Given the importance of its role in the modern multicultural environment, the problem of training qualified philologists-translators in the higher education system is relevant. It has been proved that recently the requirements for the level of training of a philologist-translator, his professional competencies and personal qualities have increased, thus orienting teachers of higher education institutions to apply innovative approaches to the organization of the educational process. The role of interactive teaching methods in the process of training future philologists-translators is substantiated. It is determined that the following types of interactive learning are used in domestic higher education institutions: case study method, training conferences, translation quests, simulation of real translation situations, project method, game technologies, interpretation competitions. It is proved that the key task of higher education is the formation of professional competencies of future philologists-translators, which include personal characteristics that ensure the effective performance of professional functions.
Key words: training of philologists-translators, institution of higher education, interactive teaching methods, competence.

Література

 1. Бахов І. С. Формування професійної компетентності майбутніх перекладачів у вищому навчальному закладі: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. Київ, 2011. 22 с.
 2. Бондаренко О. С. Профіль письмового перекладача: професійні компетенції очима вишів та індустрії. Наукові записки.2018. №165. С. 447–453.
 3. Домрачева І. Р. Основи мовленнєвої діяльності: навчальний посібник. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2018. 101 с.
 4. Зінукова Н. В. Професійна підготовка перекладачів у сучасних умовах: вимоги ринку перекладацьких послуг. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Педагогіка і психологія. Педагогічні науки. 2014. №2(8). С. 42–47.
 5. Селіванова О. І. Вимоги до професійного володіння мовами та проблеми мовленнєвої підготовки перекладача. Вісник Сум. держ. ун-ту. − Серія : Філологічні науки. 2004. № 4 (63). С. 161−162.
 6. Черноватий Л. М. Методика викладання перекладу як спеціальності. Підручник для студентів вищих закладів освіти за спеціальністю «Переклад». Вінниця: Нова книга, 2013. 376 с.
 7. Шупта О. В. Формування готовності до професійної творчої діяльності майбутніх перекладачів: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. Хмельницький, 2005. 242 с.

References

 1. Bahov, І. S. (2011), “Formation of professional competence of future translators in higher education”, Ph.D. Thesis, Theory and Methodology of Professional Education, National Academy of Internal Affairs, Kyiv, Ukraine.
 2. Bondarenko, O. S. (2018), “Profile of a translator: professional competencies through the eyes of universities and industry”, Naukovі zapiski, vol.165, pp. 447–453.
 3. Domracheva, І. R. (2018), Osnovy movlennєvoyi dіyalnostі: navchalnij posіbnik [Fundamentals of speech activity: a textbook], DonNU іmenі Vasilya Stusa, Vіnnicya, Ukraine.
 4. Zіnukova, N. V. (2014), “Professional training of translators in modern conditions: the requirements of the translation services market”, Vіsnik Dnіpropetrovskogo unіversitetu іmenі Alfreda Nobelya. Pedagogіka і psihologіya. Pedagogіchnі nauki, vol.2(8), pp. 42–47.
 5. Selіvanova, O. І. (2004), “Requirements for professional language skills and problems of speech training of the translator”, Vіsnik Sum. derzh. un-tu, Serіya : Fіlologіchnі nauki, vol. 4(63), pp. 161−162.
 6. Chernovatij, L. M. (2013), Metodika vykladannya perekladu yak specіalnostі. Pіdruchnik dlya studentіv vishchih zakladіv osvіti za specіalnіstyu «Pereklad» [Methodology of teaching translation as a specialty. Textbook for students of higher education in the specialty “Translation”], Nova kniga, Vіnnicya, Ukraine.
 7. Shupta, O. V. (2005), “Formation of readiness for professional creative activity of future translators”, Ph.D. Thesis, Theory and Methodology of Professional Education, The National Academy of the State Borderguard Service of Ukraine named after Bohdan Khmelnitsky, Khmelnitsky, Ukraine.