Вимоги

Вимоги до ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСУ в журнал

“Актуальні проблеми філології та перекладознавства”

 

CURRENT ISSUES OF LINGUISTICS AND TRANSLATION STUDIES

Журнал у наукометричних базах

Актуальні проблеми філології
та перекладознавства
(DOI 10.31891/2415-7929)
Google Scholar
h5-Index: 3
(з 2015)

До опублікування в журналі “Актуальні проблеми філології та перекладознавства” приймаються наукові праці, що ніколи не друкувалися раніше, із зазначених нижче галузей:філологічні науки за напрямами: 035 – філологія.

Рукопис статті не має містити заборонених до друку матеріалів, а також матеріалів, у достовірності яких виникає сумнів. Відповідальність за представлені відомості в рукописі статті несе автор. Редакція може не погоджуватись із представленим матеріалом. До тексту статті без узгодження з автором можуть бути внесені редакційні правки. Автори можуть бути ознайомлені з коректурою статті. Робота, що містить більше десяти помилок на сторінку, буде повернута на доопрацювання авторам. Робота, що не відповідає вищезазначеним вимогам, буде повернена секретарем редколегії.

Редакція приймає статті в електронному та паперовому варіантах з усіма супровідними документами: заява авторів, рецензія з підписом доктора наук (вказати навчальний заклад рецензента), відомості про авторів з контактами, квитанція.

Параметри рукопису: мови написання рукопису статті – українська, російська, англійська, німецька; кількість співавторів – не більше чотирьох; обсяг рукопису – не менше 4 сторінок, але не більше 12 сторінок, включно з рисунками та таблицями; формат сторінки – А4 (210 ´ 297), орієнтація сторінки – “книжкова”; поля: зліва – 2,5 см, справа – 1,5 см, зверху – 2,5 см, знизу – 2,5 см; Times New Roman, 10 пт., інтервал між рядками – 1.3; рукопис повинен мати наскрізну нумерацію сторінок з вільним розміщенням нумерації на листі; рукопис повинен бути підготовлений за допомогою редактора Word for Windows® (версії 97, 2000, 2003, XР) без макросів; рисунки, фотографії, графіки слід вставляти в текст статті як об’єкт, положення об’єкту – “в тексті”; для набору формул використовувати вбудований у Word редактор формул Microsoft Equation або Mathtype! Фізичні величини повинні подаватися в одиницях системи СІ. Анотація до статті англійською мовою повинна бути розширена (1800 знаків, з пробілами – це близько 20 рядків). Літературні джерела, що цитуються, повинні бути розміщенні за абеткою і пронумеровані. Посилання на джерело подається у квадратних дужках за зразком: [1, c. 17].; бібліографічний опис літератури оформлюється згідно з ДСТУ 8302:2015.

Також необхідні references – це переклад або транслітерація літератури (з української – http://translit.kh.ua/#passport; з російської – http://english-grammar.biz/translit/).

Відповідно до рішення ВАК України № 7-05/1 від 15.01.2003 р., структура статті має бути такою: “постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень чи публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор. Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі”.

Редакція журналу залишає за собою право на розповсюдження в електронній або паперовій формах журналу “Актуальні проблеми філології та перекладознавства”, та/або іншої інформації, підготовленої редакцією, або сторонніми редакціями, що діють від імені редакції, цілком або лише окремих статей, або їх фрагментів, що вже опубліковані без повідомлення про ці дії авторів статей зі збереженням їх авторських прав згідно із Законами України “Про інформацію” № 2657-12 (редакція від 09.06.2004 р.) та “Про науково-технічну інформацію” № 3322-12 (редакція від 06.01.2004 р.).

На сайті розміщено приклади оформлення супровідних документів, а також шаблон статті, останню версію правил оформлення рукопису та банківські реквізити для оплати за друк, змісти журналів у форматі HTML; можливий автоматичний пошук статей, авторів та іншої інформації.

 

Реквізити оплати публікації статті в журналі:

Хмельницький національний університет. Адреса: 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11.

Код ЄДРПОУ 02071234. Банк: ДКСУ в м. Київ.
р/р UA048201720313211003201012059 Перевіряйте номер рахунку!
Призначення платежу:
За виконані роботи ХНУ, Сервіс-центр, коротка назва видання, прізвище.
(писати ВСІ ЦІ слова в заданому порядку!!!)

Коротка назва видання:
АПФП – «Актуальні проблеми філології та перекладознавства»
Вказати у призначенні платежу прізвище автора статті (першого з декількох співавторів).

У разі оплати через систему “приват24” – обрати призначення платежу “науково-дослідні роботи”, потім у відповідному рядку видалити текст і написати потрібне призначення “за виконані роботи ХНУ, сервіс-центр, коротка назва видання, прізвище автора статті”.

 

Обов’язково надіслати копію квитанції про оплату на e-mail: khnu.apfp@gmail.com

Кожна квитанція супроводжується заявою згідно із шаблоном на сайті!

Вартість оплати: по 80 грн за 1 сторінку тексту А4 шрифтом Times New Roman 10 пт з інтервалом 1,3

(сюди входить один авторський примірник журналу).

+ 50 грн за присвоєння DOI на статтю.

Вартість додаткового примірника – 70 грн.

 

Розсилка авторського примірника журналу здійснюється за рахунок отримувача. Для цього необхідно вказати адресу відділення Нової пошти (№ відділення, місто, повністю прізвище, ім’я, по батькові та мобільний телефон отримувача).

Зразок заяви

Зразок статті

Бланк відомостей про автора